แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”


[2022-08-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพ.. [2022-07-27] ประกาศกรมประมง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน.. [2022-07-27] ประกาศกรมประมง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน.. [2022-07-25] 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร.. [2022-07-12] การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 25.. [2022-07-12] ประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตร.. [2022-07-08] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-07-08] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2022-07-04] เรียน ผู้ประกอบการ ตามที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย.. [2022-07-04] การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


แนวทางการปฏิบัติ

“การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”

***นายจ้างสามารถดำเนินการเพิ่มนายจ้าง ณ สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เมื่อเพิ่มนายจ้างในหนังสือคนประจำเรือแล้ว จะต้องไปดำเนินการแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงานกับจัดหางานจังหวัด ภายใน "15 วัน" นับจากวันที่เพิ่มนายจ้าง***

ให้ยื่นคำขอใบแทน ขอแก้ไขรายการ ขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ

พร้อมแนบหรือแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. หนังสือคนประจำเรือ

2. หนังสือยินยอมให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มนามจ้าง

3. ใบอนุญาตทำงานจากกรมจัดหางาน

4. 5. สัญญาจ้างของนายจ้างใหม่

เอกสารของเรือประมง / ใบอนุญาตทำการประมง ของนายจ้างใหม่

***การขอเพิ่มนายจ้าง สามารถเพิ่มได้รวมแล้วไม่เกิน 3 คน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มนายจ้าง ตาม QR Code ที่ปรากฎ