เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565)


[2022-06-28] แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”.. [2022-06-17] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่.. [2022-06-17] ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร.. [2022-05-26] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี.. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/05/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (10/05/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (25/04/2565).. อ่านทั้งหมด 

เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง