ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564


[2022-06-28] แนวทางการปฏิบัติ “การเพิ่มนายจ้าง ในหนังสือคนประจำเรือ”.. [2022-06-17] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่.. [2022-06-17] ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร.. [2022-05-26] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี.. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/05/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (10/05/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18/04/2565).. [2022-05-23] เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (25/04/2565).. อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


#ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564

?? เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ ประจำปี 2565 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ฤดูน้ำแดง"

?? พื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

?? เครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ในการทำประมง

(1) การทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(2) การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

(3) การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม

(4) การทำการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

(5) การทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)