สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


?? ประชาสัมพันธ์ ??

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560

ลายละเอียดตาม QR code ด้านล่าง

#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

#พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560