สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดชลบุรี


สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดชลบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดชลบุรี และคณะทำงานสำรวจพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดระดับอำเภอ  ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดยกเว้นพื้นที่ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ใน ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว (ม 1,4,7) ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พร้อมเห็นชอบเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่คณะทำงานสำรวจพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดระดับอำเภอ ในการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อไป