อย่าซื้อ! "เครื่องมือน็อคปลา"


อย่าซื้อ! "เครื่องมือน็อคปลา" 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นการจับสัตว์น้ำโดยผิดกฎหมาย และทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง และมีโทษทางอาญา ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ข้อกฎหมาย

มาตรา 60 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุในที่จับสัตว์น้ำ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง และได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ำเกิดสมคารแล้ว

ความในวรรคหนึ่่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร

มาตรา 141 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า