การจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)


[2022-05-11] สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ขอประชาส.. [2022-05-11] ด้วยกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต ได้กำหนดจัดอบรมเตรีย.. [2022-05-02] ประชาสัมพันธ์ แบบการยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับผู้.. [2022-05-02] ประกาศ!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประด.. [2022-05-02] ประกาศกรมประมง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป.. [2022-05-02] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2022-04-27] ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32.. [2022-04-27] ชบ 0017.2/ว1273 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษ.. [2022-04-26] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลปรกฟ้า ใ.. [2022-04-20] วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายกตัญญู ทองภ.. อ่านทั้งหมด 

การจัดทำทะเบียนประวัติเพื่อจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือและแรงงานต่างด้าวทราบ

ผู้ใดประสงค์จะทำงานบนเรือประมง ให้มาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติโดยการจัดเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปหน้าตรง และตำหนิตามร่างกาย โดยใช้ #รูปถ่าย ณ วันที่มายื่นคำขอคนประจำเรือ เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2563

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2563/E/100/T_0006.PDF