โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-18 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-18 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-18 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-18 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-12 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-12 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-12 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-12 ] แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564 เพื่อจัดทำหนังสือค.. [2021-11-12 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.. [2021-11-12 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  

 เผยเเพร่: 2021-11-12  |  อ่าน: 131 ครั้ง

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

 

คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เข้าร่วมโครงการฯ

1) เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2) เป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงจระเข้และการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

4) กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

 

เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ

๑) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้หากผู้กู้เป็นทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เพียงประเภทเดียว

2) กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงจำนวนและขนาดของจระเข้  ที่เพาะเลี้ยงอยู่ในปัจจุบัน ทั้งจระเข้ชนิดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ค้า หรือครอบครองจระเข้ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

3) กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจระเข้เพื่อนำมาแปรรูป โดยระบุชื่อเกษตรกร/ฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวนจระเข้ที่จะรับซื้อ และมีการทำสัญญาว่าจะซื้อ - ขายจระเข้ โดยจระเข้ที่นำมาแปรรูปจะต้องได้มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 อย่างถูกต้อง

4) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู   ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 หรือมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอื่น ๆ ของรัฐ

5) วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้

5.1) วงเงินสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ไม่เกิน 600 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงจระเข้ให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ ตัวละ 1,000 บาท

5.2) วงเงินสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปจระเข้ ตัวละ 2,000 บาท

5.3) ศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

6) ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันอนุมัติเงินกู้

7) หลักประกันการกู้เงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้            

                   7.1) ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียนจำนองได้หรืออาคารชุด

                   7.2) บุคคลค้ำประกัน

                   7.3) หลักประกัน บสย.

                   7.4) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด                          

          8) หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

       สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการฯ นี้ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อควรพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ค้ำประกันสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติในการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม