สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564


สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564
ลำดับที่ ชื่อแปลง แปลงประจำปี ตำบล อำเภอ สินค้าหลัก จำนวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่)
1 แปลงใหญ่ปลานิล 2559 บางหัก พานทอง ปลานิล 300 3225
2 แปลงใหญ่ปลานิล 2560 เกาะลอย พานทอง ปลานิล 50 657.5
3 แปลงใหญ่ปลานิล 2561 ท่าข้าม พนัสนิคม ปลานิล 31 697
4 แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม 2562 ท่าข้าม พนัสนิคม กุ้งก้ามกราม 18 357
รวม 399 4,936.50