ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564


ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


           ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
ลำดับที่ ประเภท จำนวน (ฟาร์ม)
1 มาตรฐานฟาร์ม สัตว์น้ำชายฝั่ง 203
2 มาตรฐานฟาร์ม สัตว์น้ำจืด 358
รวม 561