สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564


[2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมประมง ชาวประมง ผู้ปร.. [2023-06-01] ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน.. [2023-06-01] เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งปูม้า.. [2023-06-01] ร่วมประชุมหารือการเคลื่อนย้ายแพหอยที่ขวางช่องทางเดินเรือรับส่งผู้ป่วยข.. [2023-06-01] ตรวจบูรณาการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาต.. [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี".. [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC.. [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้ม.. [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. อ่านทั้งหมด 

สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
ลำดับที่ อำเภอ  จำนวนฟาร์ม (ฟาร์ม) ประเภทการเลี้ยง พื้นที่ประกอบกิจการ (ไร่) พื้นที่สถานประกอบกิจการ (ไร่) พื้นที่ที่ดินทั้งหมด (ไร่)
ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟักและอนุบาล โรงเพาะฟัก
1 เกาะจันทร์ 1 1 - - 16 16 23
2 บ่อทอง 4 4 - - 164 178 273
3 พนัสนิคม 703 703 - - 9,256.58 9,616.70 12,209.06
4 พานทอง 582 581 1 - 10,412.71 10,492 11,574.74
5 เมืองชลบุรี 180 17 160 3 404.52 462.97 518.96
6 ศรีราชา 21 3 21 3 6.67 20.43 41.02
7 สัตหีบ 6 2 1 4 7.94 17.75 51
8 หนองใหญ่ 1 1 - - 15 17 40
รวม   1,498.00    1,312.00               183.00         10.00         20,283.42   20,820.85       24,730.78