สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564


สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
ลำดับที่ อำเภอ  จำนวนฟาร์ม (ฟาร์ม) ประเภทการเลี้ยง พื้นที่ประกอบกิจการ (ไร่) พื้นที่สถานประกอบกิจการ (ไร่) พื้นที่ที่ดินทั้งหมด (ไร่)
ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟักและอนุบาล โรงเพาะฟัก
1 เกาะจันทร์ 1 1 - - 16 16 23
2 บ่อทอง 4 4 - - 164 178 273
3 พนัสนิคม 703 703 - - 9,256.58 9,616.70 12,209.06
4 พานทอง 582 581 1 - 10,412.71 10,492 11,574.74
5 เมืองชลบุรี 180 17 160 3 404.52 462.97 518.96
6 ศรีราชา 21 3 21 3 6.67 20.43 41.02
7 สัตหีบ 6 2 1 4 7.94 17.75 51
8 หนองใหญ่ 1 1 - - 15 17 40
รวม   1,498.00    1,312.00               183.00         10.00         20,283.42   20,820.85       24,730.78