ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ออกโดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


[2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี.. [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fishe.. [2023-03-07] งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. [2023-03-07] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง.. [2023-03-07] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/256.. [2023-03-06] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดเครื่องมือทำการประมง.. [2023-03-06] ประชุมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซ.. [2023-02-28] ออกหน่วยบริการเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพาน.. อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ออกโดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี  

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


อำเภอ

จำนวนของร้านที่ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ราย)

เมืองชลบุรี

4

บ้านบึง

1

พนัสนิคม

10

พานทอง

5

ศรีราชา

2

รวม

22