เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 เผยเเพร่: 2021-03-19 |  ผู้สนใจ: 81
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
 1.โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงฯ
2.โครงการจ้างรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ
3.โครงการซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลฯ
4.โครงการจ้างเหมาดูแลระบบ Helpdesk 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ

  •   หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
  •   ประกาศวันที่: 2021-03-15
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-03-31

Copyright © 2016-2021 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900