คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ


[2021-11-26] แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) [2021-11-25] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ [2021-11-25] รายชื่อผู้รับผิดชอบประสานงานแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ [2021-11-25] คำสั่งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งระบบสารสนเทศ (ICM) 2563 [2021-11-25] คำสั่งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งระบบสารสนเทศ (ICM) 2561 [2021-11-25] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ [2021-11-25]  ผังโครงสร้างการบริหารงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [2016-12-26] หน้าที่ความรับผิดชอบ [2016-12-26]  ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ