บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
    


(ว่าง)


(หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)
    
นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงศ์


(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครื่อข่ายฯ)
    
..


(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ)
    
นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล


(หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ฯ)
    
นายดำรงค์ เกิดกิจ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900