•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การพัฒนาความพร้อมและขับเคลื่อน กรมประมงไปสู่องค์กรดิจิทัล    207   Analysis of production and environmental effects of Nile tilapia and white shrim...  182  ระบบติดตามเรือประมง (VMS) และผลจับสัตว์น้ำ (e-logbook) ในเชิงพื้นที่และเวลา   167  สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หอยลาย    149  การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศั...  145  นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็...  126  Operation Manual AN-IUU Interactive Platform   125  การบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 ...  124  The Approach of Assessing the Product Potential of Mussel Culture Using Space T...  117  การประชุมจัดทำมาตรฐานจีน ไต๋หวัน เกาหลี   113