ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

 เผยเเพร่: 2018-08-01 |  ผู้สนใจ: 95
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) กรมประมง เชียงราย
  •   หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
  •   ประกาศวันที่: 2018-07-31
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-08-31
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศของกรมประมง เรื่องงดการออกใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม) พ.ศ.2560.. (1,029)  ด่านพรมแดนอำเภอเชียงของ/เวียงแก่น/เทิง.. (988) ด่านพรมแดนอำเภอเชียงแสน.. (948) ประวัติของหน่วยงาน .. (933) ด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย.. (760) กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง.. (743) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง.. (701) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย).. (667) ปฏิบัติงานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย และชุดสุนัขดมกลิ่นด่านกัักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรา.. (649) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (634) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออกที่มีความสำคัญ 10 ชนิด และสถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2555-2559 .. (632) สถิติการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ.. (618) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย.. (596) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (591) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา).. (582) หน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย).. (579) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร).. (574) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต1 (เชียงราย) ตรวจสอบสินค้าปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณรวมทั้งสิ้น 103,140 กิโ.. (518) ติดต่อศูนย์บริหารจัดการด่านฯ เขต ๑.. (497) นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบสินค้าปลาซาร์ดีน (Sardinella) .. (491)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150