ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

 เผยเเพร่: 2018-08-01 |  ผู้สนใจ: 147
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) กรมประมง เชียงราย
  •   หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
  •   ประกาศวันที่: 2018-07-31
  •   สิ้นสุดวันที่: 2018-08-31
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศของกรมประมง เรื่องงดการออกใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณ์สัตว์น้ำ(เพิ่มเติม) พ.ศ.2560.. (1,415)  ด่านพรมแดนอำเภอเชียงของ/เวียงแก่น/เทิง.. (1,242) ประวัติของหน่วยงาน .. (1,230) ด่านพรมแดนอำเภอเชียงแสน.. (1,218) ด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย.. (1,004) กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง.. (997) สถิติการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ.. (900) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (886) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง.. (867) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 1 (เชียงราย).. (864) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออกที่มีความสำคัญ 10 ชนิด และสถิติการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2555-2559 .. (851) ปฏิบัติงานตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงราย และชุดสุนัขดมกลิ่นด่านกัักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรา.. (844) ปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย.. (799) หน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย).. (786) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา).. (756) ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร).. (740) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (738) ติดต่อศูนย์บริหารจัดการด่านฯ เขต ๑.. (683) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต1 (เชียงราย) ตรวจสอบสินค้าปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณรวมทั้งสิ้น 103,140 กิโ.. (645) บูรณาการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่ 13 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านปางห้า และจุดผ่อนปรนบ้านท่าดินดำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชีย.. (639)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150