ประชุมกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

กิจกรรม


วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายในภาพรวมของกองฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1-3 หัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

1. การโอนเงินงบประมาณ

2. การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนกลาง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 เขต 2 เขต 3

3. การส่งมอบเรือตรวจประมงทะเล 327

4. อุปกรณ์ล็อคตรึง VMS (ขั้นตอนการขออนุมัติในหลักการ 7 ข้อ)

5. พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ที่ได้รับจากเงินเหลือจ่าย 2559 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ

6. กำหนดวันในการพิจารณาโครงการวิจัยของกองฯ (สรุปให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560)

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ