นายบัณฑิต กุลละวณิชย์

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
(อำนวยการ)
    


นายบัณฑิต กุลละวณิชย์

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายศรายุธ บุญกำจัด

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายเกรียงไกร จิรปีติกุล

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายไพโรจน์ บุตรเรียง

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม
(เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน)
    
นางวราภรณ์ สินปรุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ