สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,389)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,148) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,306) ประกาศกรมประมง.. (3,185) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,531) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,328) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,268) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,185) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,068) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,908) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,827) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,781) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,678) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,669) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,593) เครื่องมือ คราด.. (1,551) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,547) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,517) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,509)