แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-ปม./2563 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสารสนเทศภายใน


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-ปม./2563