กบร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

กิจกรรม


กบร. โดยกลุุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “INVESTIGATIVE MIND” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2560  ณ  โรงแรม ทีเค พาเลช คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  โฆษิตชัยวัฒน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนา เพิ่มทักษะการสืบค้น ตรวจสอบ ดำเนินคดีตามกฎหมาย และให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล และปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางในสังกัดกลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล  จำนวน 70 คน  ในการอบรมครั้งนี้ใช้วิธีบรรยายโดยวิทยากร และฝึกปฏิบัติจริงโดยการจำลองเหตุการณ์จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยวิทยากรจากภาคราชการ ได้แก่ วิทยากรจากกรมประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการอบรมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการควบคุมเฝ้าระวังเรือประมง ป้องกันมิให้ทำการประมงโดยผิดกฎหมายสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทดแทนหรือเสริมบุคลากรจากทีมสหวิชาชีพได้ทันที มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประสิทธิผลต่อผู้รับบริการและงานราชการ

 

ที่มา :  กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   182   บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  175  ประชุมคู่มือผู้สังเกตการณ์บนเรือของไทย   114  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  109  ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขป...  104  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  97  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  95  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565   93  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  92  วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางและมาตรการใน...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ