กบร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-22  |   ข่าววันที่: 2017-05-22 |  อ่าน: 925 ครั้ง
 

กบร. โดยกลุุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “INVESTIGATIVE MIND” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2560  ณ  โรงแรม ทีเค พาเลช คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  โฆษิตชัยวัฒน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนา เพิ่มทักษะการสืบค้น ตรวจสอบ ดำเนินคดีตามกฎหมาย และให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล และปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางในสังกัดกลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล  จำนวน 70 คน  ในการอบรมครั้งนี้ใช้วิธีบรรยายโดยวิทยากร และฝึกปฏิบัติจริงโดยการจำลองเหตุการณ์จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยวิทยากรจากภาคราชการ ได้แก่ วิทยากรจากกรมประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการอบรมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการควบคุมเฝ้าระวังเรือประมง ป้องกันมิให้ทำการประมงโดยผิดกฎหมายสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทดแทนหรือเสริมบุคลากรจากทีมสหวิชาชีพได้ทันที มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประสิทธิผลต่อผู้รับบริการและงานราชการ

 

ที่มา :  กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900