กบร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-22  |   ข่าววันที่: 2017-05-22 |  อ่าน: 845 ครั้ง
 

กบร. โดยกลุุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “INVESTIGATIVE MIND” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2560  ณ  โรงแรม ทีเค พาเลช คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  โฆษิตชัยวัฒน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนา เพิ่มทักษะการสืบค้น ตรวจสอบ ดำเนินคดีตามกฎหมาย และให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด และมีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล และปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางในสังกัดกลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล  จำนวน 70 คน  ในการอบรมครั้งนี้ใช้วิธีบรรยายโดยวิทยากร และฝึกปฏิบัติจริงโดยการจำลองเหตุการณ์จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยวิทยากรจากภาคราชการ ได้แก่ วิทยากรจากกรมประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการอบรมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการควบคุมเฝ้าระวังเรือประมง ป้องกันมิให้ทำการประมงโดยผิดกฎหมายสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทดแทนหรือเสริมบุคลากรจากทีมสหวิชาชีพได้ทันที มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประสิทธิผลต่อผู้รับบริการและงานราชการ

 

ที่มา :  กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล


  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,212)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,044) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,259) ประกาศกรมประมง.. (3,144) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,497) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,302) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,191) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,128) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,029) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,864) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,791) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,735) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,633) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,625) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,583) เครื่องมือ คราด.. (1,517) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,501) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,494) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,484)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900