ผอ.กบร. เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผอ.กบร. เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT) 

กิจกรรม


พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Fly Inspection Team : FIT) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ตลอดจนแนะนำเทคนิคการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ PIPO เพื่อลดความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของ EU พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง ก่อนที่จะลงปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันทุกจุด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ