กบร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด ครั้งที่ 2

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด ครั้งที่ 2 

กิจกรรม


วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เป็นประธานในการเปิดประชุมเรื่อง การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด  ณ  ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7

อาคารปลอดประสพ กรมประมงโดยมี ว่าที่ ร.ท. สาโรจน์  เสถียรวุฒิกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  มาให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทาง

เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการขอรหัสทะเบียนวิจัย และขอบเขตการเลื่อนตำแหน่ง

ของข้าราชการในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมด้วยคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย นายเรวัตร  คงประดิษฐ์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ, นายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ,นายปิยะโชค  สินอนันต์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ,นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ, นางสาวสุวดี  พิมพขันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เลขานุการและนายไกรเดช  โลกคำลือ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่อง การประมงอวนล้อมจับจากเรือที่มีการแจ้งเข้าและขึ้นสัตว์น้ำในจังหวัดสงขลาปี พ.ศ. 2560 นำเสนอโดย นางปราณี อ่อนแก้ว

,เรื่อง การทำการประมงชนิดเครื่องมืออวนลากคู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ และเรื่อง การศึกษาข้อมูล VMS

เพื่อประเมินแหล่งการทำการประมงของอวนครอบปลากะตักปั่นไฟตามฤดูกาลในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2559-2560 นำเสนอโดย นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ