กบร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด ครั้งที่ 2

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด ครั้งที่ 2 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-15  |   ข่าววันที่: 2018-01-15 |  อ่าน: 569 ครั้ง
 

วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เป็นประธานในการเปิดประชุมเรื่อง การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด  ณ  ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7

อาคารปลอดประสพ กรมประมงโดยมี ว่าที่ ร.ท. สาโรจน์  เสถียรวุฒิกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  มาให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทาง

เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการขอรหัสทะเบียนวิจัย และขอบเขตการเลื่อนตำแหน่ง

ของข้าราชการในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมด้วยคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย นายเรวัตร  คงประดิษฐ์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ, นายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ,นายปิยะโชค  สินอนันต์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ,นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ, นางสาวสุวดี  พิมพขันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เลขานุการและนายไกรเดช  โลกคำลือ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่อง การประมงอวนล้อมจับจากเรือที่มีการแจ้งเข้าและขึ้นสัตว์น้ำในจังหวัดสงขลาปี พ.ศ. 2560 นำเสนอโดย นางปราณี อ่อนแก้ว

,เรื่อง การทำการประมงชนิดเครื่องมืออวนลากคู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ และเรื่อง การศึกษาข้อมูล VMS

เพื่อประเมินแหล่งการทำการประมงของอวนครอบปลากะตักปั่นไฟตามฤดูกาลในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2559-2560 นำเสนอโดย นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900