กบร.ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค 

กิจกรรม


กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์กรมประมง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านองค์ความรู้ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ในกระบวนการจัดทำเว็บไซต์กรมประมง ตลอดจนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจึงมีความจำเป็นในการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมประมงที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงและเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ให้ มีทักษะ เกิดความชำนาญในงานที่ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณทิพย์วรรณ 081-8451708 และคุณภัทรียาภรณ์ 083-1911061

 

Download >> รายละเอียดโครงการ

Download >> แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ