ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) ของกรมประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) ของกรมประมง วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง  ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฎิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) ของกรมประมง 
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  โดยในส่วนของการเตรียมการได้มุ่งเน้น 2 ส่วนที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 
1. พื้นที่แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
2. พื้นที่ทำประมงของเรือที่ใช้ทำการประมงที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยได้พิจารณาร่วมกับตัวอย่างแผนที่การพบเห็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำข้อมูลสำหรับการดำเนินงานต่อไป

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   85  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  77  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ