ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center) โดยให้นโยบายการปฏบิติงานสำหรับบุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ให้เน้นการศึกษากฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงาน ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ยึดระเบียบเป็นสำคัญ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีเรือเอกอภิชาต  สมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมกลุ่มละ 1 คน ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนที่ไม่ได้เข้าประชุมในห้องประชุม ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line video call อย่างพร้อมเพรียงกัน ตามหลักปฏบิติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ