ประชุมหารือความเหมาะสมในการใช้งานระบบบริหารจัดการเรือล็อก Fishing Boat Electronic Monitoring (EM)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมหารือความเหมาะสมในการใช้งานระบบบริหารจัดการเรือล็อก Fishing Boat Electronic Monitoring (EM) ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง ได้มีการประชุมหารือความเหมาะสมในการใช้งานระบบบริหารจัดการเรือล็อก Fishing Boat Electronic Monitoring (EM) สำหรับใช้ควบคุมเรือประมงที่ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์แจ้งขอปิดระบบติดตามเรือประมงชั่วคราว ในกรณีของดใช้เรือต่อกรมเจ้าท่า ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) โปรมแกรม ZOOM Meetings ร่วมกับกรมเจ้าท่า เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ