เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ประชุมร่วมกับจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ผ่านระบบ Google meet

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ประชุมร่วมกับจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ผ่านระบบ Google meet 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-29  |   ข่าววันที่: 2021-04-29 |  อ่าน: 52 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ประชุมร่วมกับจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย 
ผ่านระบบ Google meet เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ การใช้งานของ Interactive Platform 
AN-IUU และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการเฝ้าระวัง Interactive Platform ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เฝ้าระวัง Interactive Platform AN-IUU มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามนโยบายของกรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,397)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,154) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,310) ประกาศกรมประมง.. (3,188) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,535) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,330) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,270) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,186) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,070) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,911) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,831) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,783) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,681) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,673) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,595) เครื่องมือ คราด.. (1,554) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,549) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,518) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,510)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900