อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกรอบขอบเขตกฎหมายที่ถูกต้อง พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและให้แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ