ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-26  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 60 ครั้ง
 

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจเรือเป็น 2 ชุด ตรวจเรือชุดละ 2 ลำ รายละเอียดดังนี้       
ชุดตรวจที่ 1 ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ VIVA 106 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 33  และ
ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ SEIN PRINCESS สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 21A
ชุดตรวจที่ 2 ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ SEA TRADER 1 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 11B 
และขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ FONG KUO NO.819 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 23
ผลการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ และสามารถชี้แจงประเด็นความเสี่ยงได้ทั้งหมด 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) จึงจัดทำรายงานผลการ
ตรวจเรือ และออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในระบบ PPS ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,422)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,168) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,316) ประกาศกรมประมง.. (3,198) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,539) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,332) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,280) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,191) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,074) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,914) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,835) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,784) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,688) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,676) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,596) เครื่องมือ คราด.. (1,558) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,554) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,522) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,514)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900