ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมง
ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ตรวจเรือประมงต่างประเทศที่ขอเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 4 ลำ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจเรือเป็น 2 ชุด ตรวจเรือชุดละ 2 ลำ รายละเอียดดังนี้       
ชุดตรวจที่ 1 ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ VIVA 106 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 33  และ
ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ SEIN PRINCESS สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 21A
ชุดตรวจที่ 2 ขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ SEA TRADER 1 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 11B 
และขึ้นตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ FONG KUO NO.819 สัญชาติ PANAMA เข้าเทียบท่า 23
ผลการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติ และสามารถชี้แจงประเด็นความเสี่ยงได้ทั้งหมด 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) จึงจัดทำรายงานผลการ
ตรวจเรือ และออกใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในระบบ PPS ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ