ประชุมสรุปผลปฏิบัติงานประจำปี 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กบร.

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมสรุปผลปฏิบัติงานประจำปี 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กบร. 

กิจกรรม


นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO เขต 1 เขต 2 เขต 3 กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง และฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้ให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงาน แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ การกำหนดเป้าหมายและความเสี่ยงในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา IUU ตัวชี้วัดและการประเมินการปฏิบัติราชการ และการทำงานของศูนย์ FMC และความเชื่อมโยงกับ PIPO VMS ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และกลุ่มสื่อสารฯ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ