กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

กิจกรรม


กคจ. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายประมงฉบับประชาชน

ณ เขื่อนแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน จังหวดเพชรบุรี นำโดยนางสาวศิริ วัดสว่าง หัวหน้าหน่วยฯ  และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน โดยใช้สถานที่ในการจัดประชุมบริเวณหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจานประกอบด้วยชาวประมงจาก 4 หมู่บ้าน จำนวน 41 ราย (จากชาวประมงทั้งหมด 184 ราย) เข้าร่วมครั้งนี้ ได้แก่ บ้านท่าเรือ บ้านน้ำทรัพย์ บ้านพุบอน และบ้านพุเข็ม ตำบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2560  เข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายประมงน้ำจืดที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อสักถามที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืดและการทำการประมงในฤดูน้ำแดง ฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งอยู่ในช่วง 16 พ.ค. – 15 ก.ย. ของทุกปีแก่ชาวประมงและประชาชนที่สนใจโดยในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จนชาวประมงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ สำหรับชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน โดยแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ พันธุ์ปลา จำนวน 61 ชนิด พันธุ์กุ้ง จำนวน 2 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จำนวน 4 ชนิด ส่วนสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับขึ้นมาใช้ประโยชน์และเป็นรายได้หลัก ได้แก่ปลานิล ปลากดเหลือง ปลาตะเพียน ปลาตะกลับ ปลาฉลาด ปลาสร้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปลาบึก กุ้งก้ามกราม ที่กรมประมงนำพันธุ์มาปล่อยแล้วเจริญเติบโตจนชาวประมงจับมาใช้ประโยชน์ได้ และโอกาสนี้ทางหน่วยป้องกันและปรามปรามเขื่อนแก่งกระจานได้พูดคุยถึงการทำการประมงในช่วงตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน นี้เป็นต้นไป หรือที่เรียกว่า 'เปิดน้ำ' ไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ได้มอบหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประมงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือ และโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคม เพื่อนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

การติดต่อประสานงานในครั้งนี้กลุ่มฯ ได้รับขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี โดยมี นายประทีป เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  217   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  115  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   87  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ