นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม


เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ?ห้องประชุมทูน่า? ชั้น? 6 กรมประมง

นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ? Zoom Cloud Meeting โดยมีวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาร่วมบรรยาย? ให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานของกรมประมง? ทุกจังหวัดทั่วประเทศ? โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า? 200? คน

โดยสำนักงานเลขานุการ?กรม จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว? เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้แก่บุคลากรกรมประมง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่...  66   สนับสนุน อุปกรณ์และห้องประชุมใช้ในการประชุมทางไกล   51  การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   49  ประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 5/2565   46  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 4/2565   44  ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจากคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์...  37  การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื...  37  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง เพื่อพิจารณารายการคำขอตั้งงบประมาณด้าน...  37  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers   36  กิจกรรมบริจาคโลหิต   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ