แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2566

 
   

โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นได้เข้าสู่ระบบสมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี หรือ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   (1) เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี https://www4.fisheries.go.th/fpo-singburi

                   (2) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fpo_singburi@fisheries.go.th

                   ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดตามมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้วให้สอบถาม ในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3650 7184

                   ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี หรือ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ทางช่องทางตามข้อ 1 แล้ว ก็ได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-256...  78   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี   70  ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี ...  58  13ตุลา   54  การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วม...  46  แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ...  46  NO GIFT POLICY   40  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี   39  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   29  ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี   26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo_singburi@fisheries.go.th   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ