จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข่าวกิจกรรม


     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์      โดยในประชุมได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสถานการณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น สรุปสถานการณ์โควิด-19 สรุปสถานการณ์น้ำเดือนพฤศจิกายน 2564  การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เดือนธันวาคม 2564 การประกาศวาระจังหวัด "แก้ไขปัญหาความยากจน         " เพื่อการขับเคลื่อนการขจัดความ ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี...  486   พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนั...  145  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่ายเป็นครั้งแรก ตามนโยบาย Fi...  136  ต้อนรับประธานกรรมการองค์การสะพานปลาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมเ...  134   ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังได้รับแจ้งว่ามีปลาตาย ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพ...  114  นำผลิตภัณฑ์สินค้าด้านประมงจำหน่าย ตามนโยบาย Fisherman Shop @ Nakhonsawan   106  จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร    101  วีดิทัศน์ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์...  101  ลงพื้นที่ติดตามสัตว์น้ำควบคุม อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   97  ตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ