บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

นายวชิระ กว้างขวาง

ประมงจังหวัดนครสวรรค์
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวศรีไพร อ้นเกษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสุพัตรา เผือกจีน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุกัญญา เสาธง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายมารุต เครือภู่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวศรีไพร อ้นเกษ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวเพ็ญไพรินทร์ สว่างวงศ์

ประมงอำเภอพยุหะคีรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวจารุวรรณ ใบกุหลาบ

ประมงอำเภอท่าตะโก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวชุลีพร เสมาทอง

ประมงอำเภอบรรพตพิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางจริญญา ศรีนวล

ประมงอำเภอชุมแสง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู

ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอหนองบัว
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายสมศักดิ์ ชื่นดี

ประมงอำเภอลาดยาว
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประสิทธิ์ ทองกรณ์

ประมงอำเภอโกรกพระ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวปวีณา สุขประเสริฐ

ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายไพฑูรย์ ทองแป้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(พนักงานธุรการ ส 4)
    


นายกุลวุฒิ สารากิจ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวชนันพร อินสมบัติ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักวิชาการประมง)
    
นางสุณิสา ทองสุข

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    


ว่าที่ร้อยตรีณัฐกาญจน์ คงแก้ว

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวสุพัตรา เครือวัลย์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการ )
    
นางสาวแสงเดือน ทองแป้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ