บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

นายวชิระ กว้างขวาง

ประมงจังหวัดนครสวรรค์
(อำนวยการสูง)
    


นางสาวศรีไพร อ้นเกษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวพรณิชา วชิระภูมิชล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสุพัตรา เผือกจีน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุกัญญา เสาธง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายมารุต เครือภู่

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวศรีไพร อ้นเกษ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายนรินทร์ อินสมบัติ

ประมงอำเภอพยุหะคีรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวเพียงใจ แก้วจรูญ

ประมงอำเภอท่าตะโก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวชุลีพร เสมาทอง

ประมงอำเภอบรรพตพิสัย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอชุมแสง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธรรมนูญ ถิ่นบุญชู

ประมงอำเภอเมืองนครสวรรค์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวจารุวรรณ ใบกุหลาบ

ประมงอำเภอหนองบัว
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายสมศักดิ์ ชื่นดี

ประมงอำเภอลาดยาว
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายประสิทธิ์ ทองกรณ์

ประมงอำเภอโกรกพระ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวปวีณา สุขประเสริฐ

ประมงอำเภอเก้าเลี้ยว
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายสยาม นิ่มทอง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(พนักงานขับรถยนต์ ส 2)
    
นายไพฑูรย์ ทองแป้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(พนักงานธุรการ ส 4)
    


นายกุลวุฒิ สารากิจ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    
-ว่าง-

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักวิชาการประมง)
    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติมา ขันท้าว

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    


ว่าที่ร้อยตรีณัฐกาญจน์ คงแก้ว

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวสุพัตรา เครือวัลย์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการ )
    
นางสาวแสงเดือน ทองแป้น

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ