ประวัติสำนักงาน 


สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนครสวรรค์

ที่
ชื่อ - นามสกุล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายวิเชียร เชี่ยวเวช
พ.ย. 2496 - ธ.ค. 2499
2
นายเอี่ยว เงารังษี
ม.ค. 2500 - ต.ค. 2502
3
นายวิชัย ถุงเงิน
ต.ค. 2502 -ธ.ค. 2503
4
นายสุเทพ ชนิตวงค์
ม.ค. 2504 - ต.ค. 2515
5
นายช่วง เจริญสุข
ต.ค. 2515 - ต.ค. 2517
6
นายกิจจา พรหมโชติกุล
ต.ค. 2517- ก.ย. 2518
7
นายสำราญ สุขมาก
ก.ค. 2518 - ก.ย. 2522
8
นายสถิตย์ เกตวัลห์
ก.ย. 2522 - ก.ย. 2526
9
นายชุป ศิลปชัย
ต.ค. 2526 - ม.ค. 2531
10
นายชัยวัฒน์ ปานพรหมินทร์
ก.พ. 2531 - พ.ย. 2533
11
นายนิตย์ คููเจริญไพศาล
ธ.ค. 2533 - ก.พ. 2534
12
นายชุป ศิลปชัย
มี.ค. 2534 - ส.ค. 2534
13
นายบุญธรรม สิทธิโชค
ก.ย. 2534 - ก.ย. 2336
14
นายเข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์
พ.ย. 2536 - ก.ย. 2542
15
นายประสงค์ เรือนทอง
ต.ค. 2542 - ก.ย. 2549
16
นายบุญยืน พฤกษโชค
พ.ย. 2549 - ต.ค.2551
17
นายพรชัย ศรีสมบูรณ์
พ.ย. 2551 - ก.ย. 2552
18
นายบุญยืน พฤกษโชค
ม.ค. 2553 - ปัจจุบัน