หน้าที่รับผิดชอบ 


อำนาจหน้าที่

สำนักงานประมงจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัด และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐาน

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของจังหวัด

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

5. ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และรับรองการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

6. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ.

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักงานประมงอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอำเภอ และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐาน

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของอำเภอ

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนันสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

5. ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และรับรองการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

ุุ6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย