ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-15  |   ข่าววันที่: 2017-11-14 |  อ่าน: 455 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,199)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,018) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,015) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (915) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (881) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (787) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (751) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (746) ประชาสัมพันธ์.. (743) ประชาสัมพันธ์.. (734) ประชาสัมพันธ์.. (712) ประชาสัมพันธ์.. (692) ประชาสัมพันธ์.. (666) แบนเนอร์.. (660) ประชาสัมพันธ์.. (658) ประชาสัมพันธ์.. (644) ประชาสัมพันธ์.. (639) ประชาสัมพันธ์.. (624) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (617) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (616)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110