ทำเนียบผู้บริหารด่านตรวจประมงนราธิวาส


ทำเนียบผู้บริหารด่านตรวจประมงนราธิวาส 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


ทำเนียบผู้บริหาร

ด่านตรวจสัตว์น้ำนราธิวาส

ลำดับที่

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายอนุพงษ์ บัวเพชร

25 มีนาคม 2546 - 28 กุมภาพันธ์ 2548

2

นายธีรศักดิ์ วงศ์วชิรา

1 มีนาคม 2548 - 17 มกราคม 2553

3

นายอนุพงษ์ บัวเพชร

18 มกราคม 2553 - 29 กรกฎาคม 2557

4

นายปัถฐพล ประพฤติ

30 กรกฎาคม 2557- 1 พฤษภาคม 2559

5

นายตะวัน คงสี

2 พฤษภาคม 2559- 30 กันยายน 2563

 

ด่านตรวจประมงนราธิวาส

ลำดับที่

รายนาม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายตะวัน คงสี

1 ตุลาคม 2563 - 7 มิถุนายน 2564

2

นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์

7 มิถุนายน - ปัจจุบัน