บทความด่านตรวจประมงนราธิวาส

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,157)  ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (983) สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (945) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (888) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (857) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (770) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (728) ประชาสัมพันธ์.. (726) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (726) ประชาสัมพันธ์.. (715) ประชาสัมพันธ์.. (693) ประชาสัมพันธ์.. (671) ประชาสัมพันธ์.. (645) แบนเนอร์.. (643) ประชาสัมพันธ์.. (634) ประชาสัมพันธ์.. (620) ประชาสัมพันธ์.. (619) ประชาสัมพันธ์.. (607) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (602) ประชาสัมพันธ์.. (586)