บทความด่านตรวจประมงนราธิวาส

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,367)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,218) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,127) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,004) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (987) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (936) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (904) ประชาสัมพันธ์.. (845) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (840) ประชาสัมพันธ์.. (828) ประชาสัมพันธ์.. (803) ประชาสัมพันธ์.. (801) ประชาสัมพันธ์.. (785) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (770) ประชาสัมพันธ์.. (755) ประชาสัมพันธ์.. (743) ประชาสัมพันธ์.. (734) ประชาสัมพันธ์.. (732) ประชาสัมพันธ์.. (722) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (701)