บทความด่านตรวจประมงนราธิวาส

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,230)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,073) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,045) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (936) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (904) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (808) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (774) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (764) ประชาสัมพันธ์.. (756) ประชาสัมพันธ์.. (750) ประชาสัมพันธ์.. (728) ประชาสัมพันธ์.. (714) ประชาสัมพันธ์.. (693) ประชาสัมพันธ์.. (674) ประชาสัมพันธ์.. (662) ประชาสัมพันธ์.. (661) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (655) ประชาสัมพันธ์.. (645) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (636) ประวัติหน่วยงาน.. (620)