ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนราธิวาส

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,263)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,120) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,072) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (954) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (928) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (826) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (808) ประชาสัมพันธ์.. (783) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (783) ประชาสัมพันธ์.. (769) ประชาสัมพันธ์.. (747) ประชาสัมพันธ์.. (730) ประชาสัมพันธ์.. (708) ประชาสัมพันธ์.. (690) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (684) ประชาสัมพันธ์.. (678) ประชาสัมพันธ์.. (678) ประชาสัมพันธ์.. (664) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (653) ประชาสัมพันธ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110