ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนราธิวาส

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,305)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,183) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,100) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (980) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (966) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (887) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (857) ประชาสัมพันธ์.. (827) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (816) ประชาสัมพันธ์.. (800) ประชาสัมพันธ์.. (775) ประชาสัมพันธ์.. (755) ประชาสัมพันธ์.. (751) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (740) ประชาสัมพันธ์.. (737) ประชาสัมพันธ์.. (724) ประชาสัมพันธ์.. (711) ประชาสัมพันธ์.. (702) ประชาสัมพันธ์.. (701) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (679)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110