ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนราธิวาส

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดระบบ FSW และ PSM .. (1,513)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561.. (1,312) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,176) ประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560.. (1,055) ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560.. (1,042) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,025) สถิติการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 5 ชนิดแรกที่มีปริมาณสูงที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส.. (964) ประชาสัมพันธ์.. (891) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) .. (889) ประชาสัมพันธ์.. (888) ประชาสัมพันธ์.. (866) ประชาสัมพันธ์.. (851) ประชาสัมพันธ์.. (844) ชนิด ปริมาณ และมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญ ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560.. (833) ประชาสัมพันธ์.. (807) ประชาสัมพันธ์.. (797) ประชาสัมพันธ์.. (779) ประชาสัมพันธ์.. (776) ประชาสัมพันธ์.. (775) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต .. (740)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

     17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110