ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวสาวิณี รัตนพจน์ นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) และ นายทศพร บทมาตย์ งานจ้างเหมาบริการ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ในเขตพื้นที่ อำเภอโนนสะอาด และโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233