บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี)
ดร.สุทัศน์ เผือกจีน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี)
    


นางนพมาศ เจียวตั้ง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายบรรพต พิชคำ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายนเรศ นาเมืองรักษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ )
    


นางจาฏุมณฑน์ แสนสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
น.ส สุพัตรา เทพมณฑา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


น.ส.ธนพร สืบอ่ำ

พนักงานพัสดุ ส 4
    
นายวะชน จิตต์ภักดี

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2
    
นายยุทธนา แฟงฟ้อย

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
    


น.ส.จีรนันท์ สุขผล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
น.ส.สาวิณี รัตนพจน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจัตตุพร อาจวิชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจุรีรัตน์ ตงสกุลรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นายสิทธิศักดิ์ พิณธรรม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสงวนศักดิ์ ภูสีเขียว

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวราภรณ์ คมสัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไมตรี จำปาหมื่น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางเอื้อมพร จินดาสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมยศ ขุสุวรรณ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางนันทนา วันทองทักษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนวันต์ ท้าวสนิท

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชน ผิวฝ้าย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิชัย พิณธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโสวัตร์ ไชยสี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสงกรานต์ เอกษัตริย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญล้วน วิพาทิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญสาร ไชยพรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทนง ลาเทิง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิยม ทองอุ่น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนุทิศ งามดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทองใบ สารสิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนคร ผาแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวีรชัย ทาสีดำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
น.ส นารีรัตน์ ใจตรง

นักวิชาการเงินและบัญชี
    


นายมนัส มหาวงษ์

คนงานประมง
    
นายปรีชา วิจารณรงค์

คนงานประมง
    
นายสมร พืชสิงห์

คนงานประมง
    
นายเอกพล จันดาวาปี

คนงานประมง
    
นางเย็นฤดี สารสิน

คนงานประมง
    


นางบุญลพ ขุสุวรรณ์

จ้างเหมาบริการ
    
นายกริยา นิลธรรม

จ้างเหมาบริการ
    
นายณาตยา จินดาสุวรรณ์

จ้างเหมาบริการ
    
นายธนอนันต์ ไชยพรม

จ้างเหมาบริการ
    
นายทองลี จุมพล

จ้างเหมาบริการ
    
นายบุญชอบ ทองอุ่น

จ้างเหมาบริการ
    
นายจันทร์ใด ทองอุ่น

จ้างเหมาบริการ
    
นายสมบัติ ไชยพรม

จ้างเหมาบริการ
    
นายสุรพล น้อยนรินทร์

จ้างเหมาบริการ
    
นายสันติสุข วิพาทิน

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี)

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000