ข่าวประชาสัมพันธ์ 


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย จำนวน  ๓๐ คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ณ ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนห้วยหลวง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี)