ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติหน่วยงาน

                            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) เดิมใช้ชื่อว่า “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุดรธานี” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2497 ตามนโยบายการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำของกรมประมง โดยกองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในปัจจุบัน) ได้ดำเนินการจัดสร้างสถานีประมงน้ำจืดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองประจักษ์ ถนนศุภกิจจรรยา หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาเกลือ ในเขตสุขาภิบาลโพธิ์สว่าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

                            จากการปรับปรุงโครงสร้างของกรมประมงตามกรอบแผนอัตรากำลังปี พ.ศ. 2533 กรมประมงได้มีคำสั่งที่ 864/2533 ลงวันที่ 26 กันยายน 2533 ให้สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุดรธานี ใช้ชื่อใหม่ว่า “ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี” จากนั้นในปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปฏิรูประบบราชการ กรมประมงได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ และเปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี เป็น “ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี” ในปี พ.ศ 2559 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 กรมประมงได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ และเปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) “ ปัจจุบันศูนย์ฯ เขต 4 (อุดรธานี) มีพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)

เป็นบริเวณที่ตั้งสถานีประมงน้ำจืดอุดรธานีในระยะแรก ประกอบด้วยที่ดินราชพัสดุจำนวน 2 แปลง คือที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน 25070 และ 1178 และที่ดินที่กรมประมงจัดซื้อเพิ่มอีก 1 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ 28.5 ตารางวา ปัจจุบันใช้พื้นที่สำหรับ งานธุรการ งานวิจัย และงานผลิตพันธุ์ปลานิลและปลานิลแปลงเพศ

2. ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (หน่วยเขื่อนห้วยหลวง)

ในปี พ.ศ. 2531 สถานีประมงน้ำจืดอุดรธานี ได้รับงบประมาณจากกรมประมงเพื่อจัดตั้งฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรภายในจังหวัด โดยจัดสร้างในบริเวณติดกับสันเขื่อนห้วยหลวง มีเนื้อที่ 400 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ปัจจุบันฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ หน่วยเขื่อนห้วยหลวง ใช้สำหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานวิจัย และห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยทางด้านเคมี และชีววิทยา อีกด้วย