ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


             วันที่  23 สิงหาคม 2565  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมยุวประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง

                 ในการนี้ นายสมบัติ  สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี มอบหมายให้ นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานแก่นักเรียน หัวข้อเรื่อง “ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำโคกสูง ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233