ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมประมง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมประมง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมประมง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์..คลิก

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่นั้น ได้รับตามวันเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนในการยื่นคำขอหรือติดต่อกรมประมงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคำสั่งกรมประมง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้เจ้าหน้าที่รับและติดต่อผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนด

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของประกาศและคำสั่งได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/dof/activity_item/6568

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมประมง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 และคำส... จำนวนผู้อ่าน 166  ผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงของกองฯ ผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้สูงของกองฯ  จำนวนผู้อ่าน 164 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้า... จำนวนผู้อ่าน 134  "ผอ.นัน" ร่วมงาน “ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี”  จำนวนผู้อ่าน 78 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมขัาราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ปฏิบัติการ ภายใต้สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผล... จำนวนผู้อ่าน 75 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทย IUU Free Thailand  นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผ... จำนวนผู้อ่าน 73 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวย... จำนวนผู้อ่าน 57  "ผอ.นัน" นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปั... จำนวนผู้อ่าน 56 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เข้าร่วมประชุมนำเสนอรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมประมง  นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผ... จำนวนผู้อ่าน 52 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการในการพัฒนา การประมงของไทยให้ปลอดสัตว์น้ำ และสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU (IUU - Free Thailand) นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผล... จำนวนผู้อ่าน 46


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  รายละเอียด  สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)  email  fishtrade_2007@hotmail.com  โทรศัพท์ 02-5791878, 02-5793614, 02-5793615  FAX 02-9406818  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6