อบรมผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของหน่วยงาน NOAA

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

อบรมผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าของหน่วยงาน NOAA  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-17  |   ข่าววันที่: 2021-06-17 |  อ่าน: 267 ครั้ง
 

        ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดี กรมประมง เป็นประธานในการเปิดอบรมผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video cenference) ระหว่างวันที่ 14 -19 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีเจ้าที่ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าจากหน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เป็นผู้จัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ.. (2,484)  ภารกิจของกอง.. (502) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (489) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (489) ประชาสัมพันธ์กรมประมง แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).. (482) ประวัติหน่วยงานกองตรวจสอบฯ.. (476) เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตร.. (425) โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (343) >> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง).. (338) เรื่อง ร่วมหารือการกำหนดแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบระยะเวลา ในการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบและกำหนด.. (333)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)